Imprimir

ASAMBLEA ORDINARIA

el . Publicado en Xunta Directiva

 

En Navia, a 26 de xaneiro do 2010

Estimado/a socio/a:

Pola presente convocámolo/a á próxima asemblea xeral ordinaria, que terá lugar o vindeiro domingo 28 de febreiro, no auditorio da sede veciñal, nas horas e coa orde do día que de seguido se indican:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Primeira convocatoria:  11:30 horas.

Segunda convocatoria:  12:00 horas.

ORDE DO DIA

Lectura e aprobación da acta anterior.

Informes de xestión e tesourería.

Rogos e preguntas

Sen outro particular, aproveitámola ocasión para saudalo/a atentamente.

Secretaria.                                                  Presidente.

Dna. Mª Dolores Costas Pérez           D. Francisco J. Piñeiro Lorenzo